VERKLARING OMTRENT GEGEVENSBESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In deze privacyverklaring (het "Privacybeleid") wordt het beleid beschreven van Etam Lingerie SA, de Belgische onderneming Etam SA en Etam SCE SAS, dochterondernemingen van de Etam-groep en/of aan haar gelieerde bedrijven (hierna "wij", "ons", "Etam" genoemd) met betrekking tot persoonsgegevens en cookies. Dit Privacybeleid is opgesteld om u te informeren over de voorwaarden waaronder Etam uw persoonsgegevens verzamelt, de redenen waarom deze gegevens worden verzameld, het gebruik dat ervan wordt gemaakt en uw respectieve rechten. Het Privacybeleid is van toepassing op alle informatie die door uzelf wordt verstrekt of door Etam wordt verzameld tijdens uw interactie(s) met ons.

Etam hecht als verwerkingsverantwoordelijke veel belang aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Aangezien dit een belangrijke kwestie is, willen wij u verzoeken om het Privacybeleid in zijn geheel aandachtig te lezen om onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te leren kennen en te begrijpen. Dit Privacybeleid bevat de regels met betrekking tot de persoonsgegevens van al onze klanten en prospecten, ongeacht het kanaal waar de gegevensverzameling plaatsvindt.

Wanneer we naar ons Platform verwijzen, richten we ons op een van de digitale en/of fysieke kanalen en/of middelen die u kunt gebruiken om met ons te communiceren via de internetpagina,www.etam.be(de 'Website'), de mobiele applicatie, de fysieke winkels van Etam, per post of per telefoon.

Wanneer u ons Platform gebruikt, kan Etam worden verplicht om persoonsgegevens over u te verwerken, die we van u hebben verzameld of die u aan ons hebt verstrekt.

Vanaf u ons Platform gebruikt, bent u onderworpen aan het huidige geldende Privacybeleid en geeft u aan dat u dit Privacybeleid accepteert. Gezien we ons Privacybeleid te allen tijde kunnen wijzigen onder de voorwaarden in Artikel 6, willen we u verzoeken om het Privacybeleid voor elk gebruik van ons Platform te verifiëren.

1. ALGEMENE INFORMATIE

De beheerders van uw persoonsgegevens zijn:

 • • ETAM LINGERIE,
  Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Rue Henri Barbusse 57/59, 92110 Clichy, Frankrijk.
  Geregistreerd bij het RCS van Nanterre onder het nummer 478 355 753
 • • BELGISCHE VENNOOTSCHAP ETAM,
  Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Bischoffsheimlaan 11/3, 1000 Brussel, België.
  Geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0400 558 827
 • • ETAM SCE,
  Vereenvoudigde naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Rue Henri Barbusse 57/59, 92110 Clichy, Frankrijk.
  Geregistreerd bij het RCS van Nanterre onder het nummer 450 966 445

Op deze manier hebben we gezamenlijk richtlijnen opgesteld en zorgen we voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Via ons Platform kunt u worden verzocht om uw persoonsgegevens aan Etam mee te delen, bijvoorbeeld in het kader van het aanmaken van een klantaccount, bij productbestellingen of een abonnement op de nieuwsbrief.

Etam kan ook worden verplicht om bepaalde informatie te verzamelen met betrekking tot uw browsegedrag op de Website, onder de voorwaarden die hieronder meer in detail worden beschreven in het Artikel "Cookies".

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving is Meester Anne-Sophie Poggi van het advocatenkantoor POGGI, advocaat aan het Hof, Rue Etienne Marcel 50, 75002 Parijs, Frankrijk, aangesteld als Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO). Contact: e-mail: cabinet@poggiavocats.com / tel: +33 1 44 82 02 60.

2. BETROKKEN GEGEVENS

De gegevens die we verzamelen en gebruiken, zijn afhankelijk van de producten, services of functies waarvan u wenst te genieten. De persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u besluit aan ons te verstrekken, omvatten onder andere:

 • • identificatiegegevens, zoals uw voornaam, achternaam, telefoonnummers, thuisadres om uw bestelling te bezorgen, e-mailadres om u de nieuwsbrief te sturen, foto's die u verschaft of afbeeldingen wanneer u onze winkels bezoekt die uitgerust zijn met een videobewakingssysteem;
 • • economische en betalingsgegevens, zoals betaalkaartgegevens, gegevens met betrekking tot uw aankopen, bestellingen of retourzendingen;
 • • elektronische identificatiegegevens beschikbaar op of vanaf uw computer (zoals "cookies" of "IP-adressen"). Met uw elektronische identificatiegegevens kan het apparaat waarmee u verbinding maakt worden geïdentificeerd of getraceerd (zonder nauwkeuriger te zijn dan enkel de stad waarin u zich bevindt) of kunnen de pagina’s die u tijdens het surfen op de Website raadpleegt worden herkend. Over het algemeen zijn deze gegevens echter onvoldoende om u op naam te kunnen identificeren. Voor meer informatie over de verzamelde informatie over uw browsegedrag, zie Artikel 5 met betrekking tot cookies;
 • • gegevens met betrekking tot uw online aankopen of aankopen in de winkel (bijvoorbeeld het type, de hoeveelheid en de prijs van aangekochte producten);
 • • gegevens over uw smaak en voorkeuren, zoals uw voorkeuren wat betreft onze collecties, uw kleurvoorkeuren, uw gewoonten en uw maat.

Wanneer u solliciteert voor een open vacature binnen de Etam-groep, aangeboden op ons Platform, moet u mogelijk gegevens aan ons verstrekken zoals uw voornaam, achternaam, geslacht, adres, e-mailadres, opleiding, maar ook uw kwalificaties en professionele ervaringen.

3. UW RECHTEN

In overeenstemming met de huidige regelgeving hebt u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten meteen en te allen tijde uitoefenen door uw verzoek te sturen naar privacy@etam.be of naar Etam Lingerie, Customer Service, rue Henri Barbusse 57/59, 92110 Clichy, Frankrijk, waarbij u de reden voor uw verzoek en het recht dat u wilt uitoefenen opgeeft. Bij twijfel over uw identiteit kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs of ander ondersteunend document vragen. De rechten die u geniet zijn:

 • • Op grond van Artikel 15 van de AVG hebt u recht op toegang: dit wil zeggen dat u het recht hebt om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Als uw verzoek ongerechtvaardigd of onrechtmatig is, kunnen wij u kosten in rekening brengen die verband houden met dit verzoek.
 • • Op grond van Artikel 16 van de AVG hebt u het recht op rectificatie: dat wil zeggen dat u het recht hebt om de correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die wij van u hebben. We willen u eraan herinneren dat als u een klantaccount hebt, u toegang kunt krijgen tot het gedeelte dat overeenkomt met uw persoonsgegevens, om deze zelf te wijzigen of bij te werken. U moet ervoor zorgen dat deze gegevens juist en accuraat zijn. Bovendien gaat u ermee akkoord om elke wijziging of aanpassing van deze gegevens aan ons door te geven. We wijzen u er ook op dat u in principe alleen uw eigen persoonsgegevens moet communiceren en niet die van een derde partij. Elke schade of verlies veroorzaakt als gevolg van onnauwkeurige of onvolledige communicatie van informatie in onze gegevensverzamelingsformulieren is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker van ons Platform..
 • • Op grond van Artikel 17 van de AVG hebt u het recht op verwijdering: dat wil zeggen dat u het recht hebt om de verwijdering van uw gegevens te vragen, als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden;
  • u hebt uw toestemming ingetrokken en er is geen andere rechtsgrondslag die de verdere verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt;
  • u hebt uw recht van bezwaar geldig uitgeoefend;
  • de verwerking van uw gegevens is niet legaal;
  • of uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Er zijn echter gevallen waarin u uw recht op verwijdering niet kunt uitoefenen, zelfs als aan een van de genoemde voorwaarden is voldaan (in het bijzonder wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting en informatie, respect voor een wettelijke verplichting om een wettelijk recht te betwisten/uit te oefenen/te verdedigen of voor statistische doeleinden, archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek).

  Om uw klantaccount te verwijderen, volstaat het om uw verzoek te sturen naar privacy@etam.be of naar Etam Lingerie, Klantenservice, rue Henri Barbusse 57/59, 92110 Clichy, Frankrijk. We willen er u echter wel op wijzen dat deze verwijdering automatisch zal leiden tot het verlies van de punten die u mogelijk hebt verzameld als lid van ons loyaliteitsprogramma.
 • • Op grond van artikel 21 van de AVG hebt u het recht om bezwaar te maken: dat wil zeggen dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Indien van toepassing, stoppen we met de verwerking van uw gegevens, tenzij we een legitieme reden hebben om uw gegevens te blijven verwerken. Als uw gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden, hebt u het recht om bezwaar te maken zonder zichzelf te moeten rechtvaardigen.
 • • Op grond van Artikel 18 van de AVG hebt u het recht om de verwerking te beperken: dat wil zeggen dat u het recht hebt om in bepaalde gevallen de tijdelijke opschorting van de verwerking van sommige van uw gegevens of, indien nodig, de bewaring te vragen voor langer dan de benodigde tijd. Dit is van toepassing op situaties waarin:
  • u de juistheid van de gegevens betwist;
  • de gegevensverwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan;
  • we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nog nodig hebt voor het betwisten, uitoefenen of verdedigen van uw wettelijke rechten.
 • • Op grond van Artikel 20 van de AVG hebt u recht op overdraagbaarheid: als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of de uitvoering van het contract en als de verwerking op geautomatiseerde wijze gebeurt, hebt u het recht om de gegevens die over u worden bewaard op te vragen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat, om deze te kunnen overdragen aan een andere entiteit, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.
 • • Het recht om richtlijnen te definiëren over tot het lot van uw persoonsgegevens in geval van overlijden

Op grond van Artikel 77 van de AVG hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een overtreding van de toepasselijke voorschriften vormt. De toezichthoudende autoriteit in Frankrijk is: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), Place de Fontenoy 3 – TSA 80715 – 75334 PARIJS CEDEX 07, Frankrijk, Tel : 01 53 73 22 22

U hebt ook het recht om te allen tijde uw toestemming voor elke verwerking die op toestemming is gebaseerd in te trekken. Om u makkelijk af te melden voor onze nieuwsbrief, heeft u volgende opties:

 • • klik op de afmeldlink die in elke e-mail staat;
 • • stuur een e-mail naar het contactformulier;
 • • Ga in "Mijn account" naar het gedeelte "Mijn profiel" (mijn abonnementen) en schakel het bijbehorende vakje uit.

4. HOE ETAM UW PERSOONSGEGEVENS BEHEERT

4.1 Doeleinden en rechtsgrondslagen van gegevensverzameling

De volgende tabel geeft u inzicht in hoe Etam uw persoonsgegevens gebruikt (het "doel") en de rechtsgrondslag (de "rechtsgrondslag"):

DOEL: WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS? RECHTSGRONDSLAG: WAT IS DE BASIS VOOR DEZE GEGEVENSVERWERKING? MEER INFORMATIE
Om uw productbestellingen op de Website uit te voeren en op te volgen De uitvoering van het contract Om het aankoop- of servicecontract dat u met ons hebt gesloten uit te voeren, facturen op te stellen, de betaling voor de producten die u aankoopt te beheren, deze aan u te leveren en eventuele retourzendingen na aankoop te verwerken.
Wanneer u producten koopt via onze Try at Home-service. Gelieve het Artikel "Gebruiksvoorwaarden voor de Try at Home-service" in onze Algemene voorwaarden door te nemen voor meer informatie hieromtrent.
Als onderdeel van de aankoop, het beheer en het gebruik van een cadeaubon. Gelieve het Artikel "De cadeaubon" van onze algemene voorwaarden door te nemen voor meer informatie hieromtrent.
Uw toestemming Bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens in verband met het aankoopproces, zoals het bewaren van uw betaalkaartgegevens voor toekomstige aankopen, worden uitsluitend geactiveerd wanneer u ze accepteert.
Rechtmatig belang Wanneer u een aankoop plaatst, kunnen we de nodige controles uitvoeren om mogelijke fraude op te sporen en te voorkomen.
Om uw gebruikersregistratie op ons Platform en/of uw lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma toe te staan en te beheren. Uw toestemming
De uitvoering van het contract
Door een gebruikersaccount aan te maken en/of lid te worden van het loyaliteitsprogramma, geeft u bepaalde persoonsgegevens op die nodig zijn om zichzelf te identificeren en om u toegang te geven tot de verschillende functionaliteiten, services en producten die voor u beschikbaar zijn als geregistreerde gebruiker. Daarom is de verwerking van uw gegevens vereist voor de uitvoering van de algemene voorwaarden van ons Platform.
Als u deelneemt aan ons loyaliteitsprogramma en u de installatie van uw Etam-klantenkaart in uw mobiele portemonnee wenst, zijnde Apple Wallet of Google Pay, machtigt u ons om uw identificatiegegevens te verstrekken - naam, voornaam en klantenkaartnummer - evenals informatie over uw aankopen van Etam-producten.
Om commerciële prospectie- en marketingacties uit te voeren. Uw toestemming Als u besluit zich te abonneren op de nieuwsbrief, stemt u in met onze verwerking van uw gegevens om uw abonnement te beheren en/of u informatie te sturen met betrekking tot onze producten en/of services, evenals commerciële prospectieberichten via verschillende wegen, zoals per e-mail of sms. We registreren uw toestemming wanneer u zich registreert en het daarvoor bedoelde vakje aanvinkt.

Als u deelneemt aan een wedstrijd via het Platform of onze sociale netwerken, stemt u ermee in dat uw gegevens worden gebruikt in het kader van deze wedstrijd en de levering van de prijzen die u hebt gewonnen. Tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, worden de verzamelde gegevens door ons of onze zakelijke partners niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

Als u de toepasselijke wettelijke voorwaarden (in het bijzonder op de sociale netwerken die u gebruikt) accepteert, kunnen we foto's die u openbaar of met ons deelt vrijgeven op ons Platform of onze verschillende sociale netwerken.

Afhankelijk van uw voorafgaande toestemming kunnen we gegevens met betrekking tot uw voorkeuren (zoals uw maat of kleurvoorkeur) opslaan om uw ervaring met Etam te personaliseren.
Rechtmatig belang We hebben een rechtmatig belang om telefonisch of per post contact met u op te nemen om u te informeren over onze commerciële aanbiedingen, op voorwaarde dat u hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt bij de aanvang van het verzamelen van uw gegevens (we wijzen u erop dat u hier op elk moment bezwaar tegen kunt maken door een e-mail sturen naar privacy@etam.be).

Bovendien hebben we, tenzij u bezwaar maakt, een rechtmatig belang bij het verzenden van elektronische commerciële communicatie (bv. sms of e-mail) als u reeds klant bent en als deze communicatie uitsluitend betrekking heeft op producten of services, vergelijkbaar met degenen die we u al hebben verstrekt.
Om onze marketingacties aan te passen aan uw voorkeuren en om u beter van dienst te kunnen zijn en aan uw verwachtingen te voldoen (personalisatie van onze services via ons Platform en onze berichten), zijn wij van mening dat we in sommige gevallen een rechtmatig belang hebben bij het opstellen van een profilering aan de hand van de gegevens die u ons verstrekt, evenals de informatie die we over u hebben dankzij de cookies, waarvan u de installatie op uw apparaat hebt geaccepteerd, met name uw browsegedrag op de Website, uw voorkeuren (taal, kleuren, type producten etc.) of uw aankoopgeschiedenis.

Functionele cookies zijn essentieel voor uw browse-ervaring op onze Website en stellen ons onder andere in staat u per e-mail aan te bieden om uw verlaten winkelmandje te hervatten, als u een potentiële of geregistreerde klant bent.

Voor meer informatie, zie Artikel 5 "Cookies”.
Om te reageren op vragen, verzoeken of klachten die zijn overgedragen via de klantenservice. De uitvoering van het contract Als uw verzoek betrekking heeft op uw bestelling of op de producten die u via ons Platform heeft aangeschaft, is de gegevensverwerking vereist voor de uitvoering van het contract en het juiste beheer van de service na verkoop.
Rechtmatig belang Wij zijn van mening dat we een rechtmatig belang hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens, een gegeven dat strikt noodzakelijk is om uw verzoeken en klachten op de juiste wijze te kunnen beheren en uw vragen te kunnen beantwoorden. De gegevens die we moeten verwerken, indien u besloten hebt om ons deze door te sturen, foto’s bevatten, als onderdeel van uw verzoek of klacht. Om procedures van de service na verkoop (bv. commerciële gestes) uit te voeren, kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen via sms of e-mail.

Wanneer u onze klantenservice belt, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden.
Wettelijke verplichting Als uw vraag betrekking heeft op de uitoefening van de rechten, uiteengezet in Artikel 3 "Uw rechten" of betrekking heeft op een klacht over onze producten of services, zijn wij genoodzaakt om uw gegevens te verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Om anonieme statistieken over het gebruik van de Website te registreren. Rechtmatig belang We zijn van mening dat we een rechtmatig belang hebben bij het analyseren van de ergonomie en kwaliteit van ons Platform om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren en onze klanten een Platform van betere kwaliteit aan te bieden.

Voor meer informatie, raadpleeg Artikel 5 "Cookies”.
Om tevredenheids- en klantenenquêtes uit te voeren. Rechtmatig belang We zijn van mening dat we een rechtmatig belang hebben bij het uitvoeren van opiniepeilingen en enquêtes die zijn bedoeld om de mate van tevredenheid van onze klanten te analyseren, met als doel om de kwaliteit van onze producten en services te verbeteren.
Voor ons aanwervingsbeleid Uitvoering van het contract (precontractuele maatregelen)

Rechtmatig belang
We kunnen elke sollicitatie voor elke vacature die u ons stuurt, verwerken en beantwoorden.

4.2 Bewaartermijn persoonsgegevens

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens wordt bepaald op basis van het doel dat heeft geleid tot het verzamelen van deze gegevens. Als dit doel wordt bereikt, worden uw gegevens gearchiveerd, verwijderd of geanonimiseerd (onder andere om statistieken te produceren).

In eerste instantie worden de gegevens bewaard voor een termijn, niet langer dan vereist is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld:

AARD VAN DE VERWERKING BEWAARTERMIJN
Contractbeheer (orderbeheer, levering, uitvoering van de service of levering van goederen, facturen en betalingen), inclusief loyaliteitsprogramma Bewaring ten behoeve van de uitvoering van uw contract en vervolgens tijdsduur die nodig is om het bewijs van een recht of een contract vast te stellen. Deze gegevens kunnen worden gearchiveerd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Koophandel wat betreft de bewaringstermijn van boeken en documenten die tijdens commerciële activiteiten zijn gecreëerd en de Consumentenwetgeving met betrekking tot de bewaring van contracten die langs elektronische weg zijn gesloten.
Gegevens over bankkaarten die zijn gebruikt om een betaling uit te voeren De verwijdering van deze gegevens, zodra de transactie is voltooid, te weten bij de effectieve betaling, indien nodig vermeerderd met de zichtdatum van 14 dagen (de termijn die u heeft om van gedachte te veranderen) in het geval dat er een aankoop op onze Website werd geplaatst.

Als u met een bankkaart betaalt, kunnen het nummer van de kaart en de geldigheidsdatum van deze kaart alsnog worden bewaard voor bewijsdoeleinden in het geval van een mogelijk geschil wat betreft de transactie, in tussentijdse archieven, gedurende een termijn van 13 maanden afhankelijk van de debetdatum of 15 maanden in het geval van een betaalkaart met uitgestelde betaling.

Onder voorbehoud van het verkrijgen van uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming, kunnen uw gegevens met betrekking tot bankkaarten (met uitzondering van het visuele cryptogram) langer worden bewaard om uw betaling in het geval van latere aankopen te vergemakkelijken, zonder de tijdsduur te overschrijden die nodig is om dit doel te bereiken. Dit betekent dat uw gegevens kunnen worden bewaard totdat uw toestemming wordt ingetrokken en/of de gegevens op uw bankkaart vervallen.
Beheer van ons klanten- en prospectendossier Bewaring gedurende een termijn van 3 jaar vanaf uw laatste contact met ons (bijvoorbeeld voor klanten, een aankoop of voor prospecten, het klikken op een hyperlink in een e-mail) of tot intrekking van uw toestemming.
Uw vragen aan de klantenservice Bewaring gedurende termijn die nodig is om uw aanvraag te kunnen verwerken. Wat betreft het registreren van telefoongesprekken met onze klantenservice, worden deze gedurende een beperkte termijn (maximaal 6 maanden) bewaard, behalve in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld voor onderzoeksdoeleinden, fraude of om een juridische reden).
Uw elektronische identificatiegegevens

(verzameling van uw verbindingslogs, afhankelijk van uw goedkeuring en de configuratie van uw apparaat, door middel van het gebruik van cookies en andere tracers die op onze Website zijn geplaatst)
Bewaring in overeenstemming met de geldende voorschriften, voor een termijn van maximaal 13 maanden. Voor meer informatie over cookies, hun werking en uw mogelijkheid om ze te deactiveren, zie meer hieronder in Artikel "5. Cookies”.
Aanwervings- en personeelsbeheer Bewaring gedurende 2 jaar vanaf het laatste contact met de niet-weerhouden kandidaat. Als de kandidaat wordt weerhouden, worden de gegevens die nodig zijn voor het personeelsbeheer in principe bewaard voor de duur van de arbeidsrelatie, tenzij anders bepaald door wet- of regelgeving.

In een tweede fase, ongeacht de bewaartermijn die nodig is om het doel van de gegevensverwerking te bereiken, kan het gerechtvaardigd zijn dat we uw gegevens voor een beperkte termijn, op veilige wijze en met beperkte toegang archiveren, om verschillende redenen:

 • • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot bewaring van gegevens (de bewaartermijn van persoonsgegevens voor boekhoudkundige doeleinden is bijvoorbeeld 10 jaar).
 • • Ter bescherming tegen mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen na de verwerking van uw persoonsgegevens. Om precontentieuze geschillen en geschillen te beheren, kunnen we uw gegevens gedurende de termijn waarin onze verantwoordelijkheid aansprakelijk zou kunnen worden gesteld archiveren voor bewijsdoeleinden (betrokken verjaringstermijn: burgerlijk, commercieel, etc.).

Zodra de wettelijke bewaartermijn is verstreken en alle voorgeschreven acties zijn uitgevoerd, worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

4.3 Ontvangers van de gegevens

Uw persoonsgegevens zijn bestemd voor de Etam-afdelingen waarop uw verzoeken betrekking hebben. Echter geldt het volgende:

 • • Wanneer u een product op de Website bestelt, zijn de persoonsgegevens die u in het kader van deze bestelling meedeelt bestemd voor Etam en andere bedrijven die behoren tot de Etam-groep (zoals onze magazijnen) of haar toeleveringsbedrijven, belast met het uitvoeren van deze bestelling.
 • • De verwerking van uw persoonsgegevens is toegestaan aan derden op wie we een beroep doen om bepaalde services te verlenen. Dit zijn serviceverleners in o.a. de volgende sectoren:
  • o Techniek, logistiek, transport en levering;
  • o klantenservice en marketing;
  • o betalingsdiensten en entiteiten voor de opsporing en preventie van fraude.
 • • Wij kunnen uw gegevens uitsluitend met bepaalde zakelijke partners delen als u ons hiervoor uw toestemming geeft.

Etam kan gevraagd worden om persoonsgegevens over u door te geven aan justitiële, regelgevende en politiële instanties, overheidsinstanties of externe bedrijven om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, dagvaarding, formele kennisgeving, huiszoeking of enige andere verplichting, wettelijk of reglementair verzoek. Een dergelijke overdracht kan ook plaatsvinden ter bescherming tegen fraude of voor het onderzoeken van mogelijke strafbare feiten.


Overdracht van gegevens buiten de EU

Als onderdeel van het beroep van de Etam Groep op haar onderaannemers, kunnen uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt. In dit geval wordt de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EU uitgevoerd om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, te weten:

 • • ofwel wordt het land van bestemming van uw gegevens door de Europese Commissie erkend als een land dat een passend beschermingsniveau garandeert (dit is met name het geval voor Zwitserland, Canada, het Verenigd Koninkrijk of Japan);
 • • of heeft de Etam Groep de nodige garanties ingevoerd om uw persoonsgegevens te bewaren, namelijk de ondertekening van modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie. In dit geval hebt u de mogelijkheid om: de Etam Groep om een kopie van deze clausules te vragen door een verzoek te sturen naar privacy@etam.fr of Etam Lingerie, Klantenservice, 57/59 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy ;
 • • ofwel wordt deze overdracht uitgevoerd onder specifieke voorwaarden, namelijk :
 • o Als de groep Etam deze informatie moet delen om u de door u gevraagde service te kunnen bieden, of
 • o Als de groep Etam door een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit wordt opgeroepen om de informatie aan haar te communiceren, of
 • o als u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven om deze informatie te delen ondanks het ontbreken van passende waarborgen, of
 • o indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

4.4 Gegevensbeveiliging

Etam heeft zich ingespannen om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de verwerkte persoonsgegevens te bewaren en om te voorkomen dat deze worden verdraaid, beschadigd of vernietigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben. Hiertoe zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd.

Etam heeft echter niet alle risico's in verband met het functioneren van het Internet onder controle en vestigt de aandacht van internetgebruikers op het bestaan van mogelijke risico's die inherent zijn aan het gebruik en de werking ervan.

Voor de technische opslag van uw persoonsgegevens worden uw gegevens gecentraliseerd bij de volgende providers:

 • • oXya - in Ile-de-France en Hauts de France;
 • • Salesforce Commerce Cloud - in Ierland;
 • • Amazon Web Service - in Duitsland en Ierland;
 • • Jaguar Networks - in Provence-Alpes-Côte-d'Azur;
 • • OVH - in Hauts-de-France;
 • • Actito - in België.

Etam hecht het grootste belang aan de bescherming en beveiliging van haar informatiesystemen. Er zijn tools ingesteld waarmee Etam mogelijke beveiligingsinbreuken kan detecteren. Deze tools kunnen incidenteel aan beveiligingsteams de toegang tot persoonsgegevens geven. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt met als enige doel deze kwetsbaarheden te beheren en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

5. COOKIES

5.1 Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat kan worden opgeslagen in een speciale locatie op de harde schijf van uw elektronische apparatuur op het moment dat u een online service raadpleegt met behulp van uw browsersoftware. Een cookie-bestand stelt zijn uitgever in staat om het apparaat te identificeren waarin het is geregistreerd, gedurende de geldigheidstermijn of registratie van genoemde cookie.

5.2 Cookies die op de Website zijn geplaatst

Wanneer u verbinding maakt met de Website, kan Etam, afhankelijk van uw keuzes, ertoe worden geleid om verschillende cookies te installeren, met name om de browser te herkennen die u gebruikt tijdens de geldigheidsduur van de betreffende cookie.

Het doel van de geplaatste cookies is:

 • • statistieken en bezoekers- en gebruiksvolumes van de verschillende elementen waaruit de Website bestaat (bezochte delen en inhoud, surfgedrag) vast te stellen, waardoor Etam de interesse en ergonomie van de services kan verbeteren, evenals de zichtbaarheid van de gepubliceerde inhoud;
 • • uw navigatie op de Website toe te staan of te vergemakkelijken, of om u de online communicatieservices aan te bieden die u tijdens het browsen aanvraagt, en op deze manier:
  • o de weergave van de Website aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, schermresolutie, besturingssysteem, etc.) tijdens uw bezoeken aan de Website, afhankelijk van de hardware en visualiserings- of leessoftware dat uw apparaat bevat;
  • o informatie onthouden met betrekking tot een formulier dat u op de Website heeft ingevuld (registratie of toegang tot uw account) of tot producten, services of informatie die u op de Website hebt gekozen (geabonneerde service, inhoud van een bestelmandje, verlanglijst etc.);
  • o u toegang geven tot gereserveerde en persoonlijke ruimtes op de Website, zoals uw account, met behulp van identificatiegegevens of gegevens die u eerder hebt verstrekt;
  • o beveiligingsmaatregelen implementeren, bijvoorbeeld wanneer u na een bepaalde termijn opnieuw wordt gevraagd verbinding te maken met inhoud of een service;
  • o informatie delen met adverteerders op andere websites om u relevante advertenties te bieden die aansluiten aan uw interesses. In deze context gebruiken we advertentiecookies.

5.3 Cookies die op de Website zijn geplaatst door derden

Etam kan softwaretoepassingen van derden op de Website plaatsen, waarmee u inhoud van de Website met andere personen kunt delen of deze andere personen bewust kunt maken van uw bezoek aan of mening over inhoud op de Website.

Het plaatsen en gebruiken van cookies door derden is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden.

Etam heeft geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen met betrekking tot uw browsegedrag op de Website. Etam verzoekt u om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om bewust te worden van de gebruiksdoelen, in het bijzonder reclame, van de browse-informatie die ze kunnen verzamelen met behulp van deze applicatieknoppen. Dit beschermingsbeleid moet u in het bijzonder toelaten uw keuzes wat betreft deze sociale netwerken uit te oefenen, met name door uw gebruiksaccounts voor elk van deze netwerken te configureren.

De Website kan cookies bevatten die werden geplaatst door derden (communicatiebureau, webanalysebedrijven, etc.), die hen toestaan om tijdens de geldigheidstermijn van deze cookies browse-informatie met betrekking tot de apparaten die de Website raadplegen te verzamelen en in het bijzonder om de effectiviteit van betaalde SEO-campagnes bij zoekmachines te meten.

5.4 Uw keuzes met betrekking tot cookies

U hebt verschillende opties voor het beheren van cookies. Elke configuratie die u kunt ondernemen, kan uw browse-ervaring op het Internet en uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde services die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen.

U kunt op elk gewenst moment kiezen om uw wensen op het gebied van cookies kenbaar te maken en te wijzigen, met behulp van de hieronder beschreven middelen.

U kunt uw browsersoftware zodanig configureren dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen of, integendeel, dat ze systematisch of naargelang wie ze plaatst worden geweigerd.

U kunt uw browsersoftware ook zodanig configureren dat u de acceptatie of weigering van cookies onmiddellijk wordt aangeboden, voordat een cookie op uw apparaat kan worden opgeslagen. Voor meer informatie hierover, zie de rubriek " Hoe kunt u uw keuzemogelijkheden uitoefenen, afhankelijk van de browser die u gebruikt?"

Voor meer informatie over de geplaatste cookies, klik op deze link

Om uw keuzes met betrekking tot cookies te wijzigen, raadpleegt u de rubriek “Cookie-instellingen”, onderaan de Website.

(a) Het goedkeuren van cookies

Het registreren van een cookie op een apparaat is in wezen afhankelijk van de wensen van de gebruiker van het apparaat, die deze wensen te allen tijde en volledig kosteloos kan uitdrukken en wijzigen via de keuzes die hem/haar door zijn/haar navigatiesoftware worden aangeboden.

Als u het plaatsen van cookies in de browsersoftware op uw apparaat hebt geaccepteerd, kunnen de cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's en inhoud die u hebt bekeken, tijdelijk worden opgeslagen in een daarvoor bestemde locatie op uw apparaat. Ze kunnen enkel worden gelezen door hun uitgever.

(b) Het weigeren van cookies

Als u de registratie van cookies op uw apparaat weigert, of als u de cookies die daar zijn geregistreerd verwijdert, kunt u niet langer profiteren van een bepaald aantal functies die desalniettemin nodig zijn om op bepaalde delen van de Website te navigeren.

Dit is het geval als u toegang probeert te krijgen tot inhoud of services waarvoor u zich moet identificeren. Dit is eveneens het geval wanneer Etam of haar serviceproviders het type browser dat door uw apparaat wordt gebruikt, de taal en weergave-instellingen of het land van waaruit uw apparaat lijkt te zijn verbonden met het Internet, niet kan herkennen voor technische compatibiliteitsdoeleinden.

In voorkomend geval wijst Etam elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechterde werking van haar services als gevolg van onze onmogelijkheid om de cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.

(c) Hoe kunt u uw keuzemogelijkheden uitoefenen, afhankelijk van de browser die u gebruikt?

De configuratie van elke browser is verschillend voor het beheer van cookies en uw keuzes. Het wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw voorkeuren met betrekking tot cookies kunt wijzigen.

5.5 Als u het gebruik van uw apparaat deelt met andere personen

Als uw apparaat door meerdere personen wordt gebruikt en wanneer hetzelfde apparaat verschillende navigatiesoftware heeft, kan Etam niet met zekerheid garanderen dat de services en advertenties, bedoeld voor uw apparaat, overeenkomen met uw eigen gebruik van dit apparaat in plaats van dat van een andere gebruiker van uw apparaat.

Het delen van het gebruik van uw apparaat en het configureren van uw browserinstellingen met betrekking tot cookies blijft steeds uw vrije keuze en uw verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan, kunt u het dossier van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden raadplegen op het volgende adres: https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs.

6. WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID

Etam kan genoodzaakt zijn om het Privacybeleid aan te passen en zal er te allen tijde voor zorgen dat u hiervan op de hoogte wordt gebracht, door een speciale vermelding op de Website of door een gepersonaliseerd bericht, o.a. in het kader van het verzenden van nieuwsbrieven.

7. BELEID PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE MINDERJARIGEN

De Website richt zich niet op minderjarigen als publiek. De toegang voor minderjarigen tot de Website is echter niet verboden, omdat er geen inhoud wordt aangeboden die is verboden voor minderjarige personen.

Elke verwerking van persoonsgegevens van een minderjarige onder de 15 jaar op basis van toestemming wordt alleen als rechtmatig beschouwd als deze toestemming is gegeven of geautoriseerd door de wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige.

Als door de Website informatie over een minderjarige werd verzameld, kan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige contact opnemen met privacy@etam.be om deze informatie te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen.